Program wyborczy

Śląska Rodzina – jakiej chcemy Rudy Śląskiej…

Chciałbym, aby Ruda Śląska była miastem otwartym, skupionym na potrzebach mieszkańców, z efektywnym transportem publicznym, inwestycjami w infrastrukturę sportową, w zielone miejsca wypoczynku i nowe mieszkania, rozwijającym się równomiernie we wszystkich 11 dzielnicach.

 

Chciałbym, żeby Ruda Śląska dbała o każdego jednego mieszkańca, dawała szanse ludziom młodym, ambitnym, ludziom przedsiębiorczym, ale nie zapominała także o seniorach, osobach niepełnosprawnych.

 

Chciałbym Rudy Śląskiej nowoczesnej, otwartej na wyzwania globalnej gospodarki, ale także dbającej o swoje dziedzictwo, o tradycje, o swoją śląską tożsamość. Jeśli myślisz podobnie, jeśli chcesz podobnej Rudy Śląskiej postaw na kandydatów Śląskiej Rodziny w wyborach do Rady Miasta, postaw na mnie, kandydata Śląskiej Rodziny w wyborach prezydenckich.

 

Arkadiusz Grzywaczewski

Śląska Rodzina, czyli stawiamy na śląskość

 
W spisie powszechnym blisko 30 procent mieszkańców Rudy Śląskiej zadeklarowało przynależność do śląskiej narodowości. Śląska Rodzina nie chce śląskości stawiać w opozycji do polskości, ale zadbać o większy szacunek dla kultury i tradycji naszego Regionu, bo Śląsk to nie tylko godka (choć jakże dla nas ważna), ale także estyma dla takich wartości jak praca czy rodzina. Dbając o śląskość chcemy postawić szeroko na wartości bliskie Ślązakom. Proponuję zatem

1

Organizacja konkursów promujących Śląsk i Region dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów,

2

Promocja regionalizmu w placówkach oświatowych,

3

Organizacja miejskiego konkursu Śląskiej Godki dla dzieci i dorosłych,

4

Promocja śląskich tradycji i zwyczajów podczas imprez miejskich m.in. Dni Rudy Śląskiej,

5

Powstanie Ośrodka Promocji Kultury Śląskiej,

6

Włączenie Rudy Śląskiej do Industriady poprzez organizację eventów na terenach poprzemysłowych.

Śląska Rodzina dba o przedsiębiorców

Prowadząc od wielu lat działalność gospodarczą wiem z czym zmagają się na co dzień mali i średni przedsiębiorcy. Dlatego za jeden z priorytetów swoich stawiam na wsparcie lokalnych przedsiębiorców, a w szczególności proponuję:

1

Obniżenie podatku od nieruchomości dla małych przedsiębiorstw,

2

Zacieśnienie współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz Katowicką Strefą Ekonomiczną oraz Spółką Restrukturyzacji Kopalń,

3

Powołanie rady przedsiębiorców, w której samorząd konsultowałby z przedstawicielami biznesu rozwiązania na rzecz przedsiębiorczości lokalnej,

4

Powstanie inkubatora przedsiębiorczości dla osób otwierających działalność gospodarczą w połączeniu z zawodową strefą co-workingową wyposażoną w infrastrukturę warsztatową dla małych firm,

5

Obniżki w czynszu dla inwestorów, którzy zainteresowani będą prowadzeniem działalności istotnej dla dzielnicy np. uruchomienie apteki w Orzegowie.

Śląska Rodzina stawia na rozwój gospodarczy

Ruda Śląska ma swoje mocne strony, aspiracje, potencjały i możliwości. Lokalizacja w środku aglomeracji, doskonałe skomunikowanie względem najważniejszych szlaków transportowych, tereny inwestycyjne na terenach poprzemysłowych to atutu naszego miasta, które należy wykorzystać. Co zatem proponuję

1

Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska uwzględniająca problem transformacji Regionu,

2

Aktywizacja gospodarcza terenów poprzemysłowych, zwłaszcza kopalń w kierunku pozyskania nowych inwestorów branży przemysłowej poprzez współpracę ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń i Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną,

3

Program zrównoważonego rozwoju – rozwój energetyki odnawialnej i gospodarki obiegu zamkniętego na terenie miasta celem zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej,

4

Dokończenie budowy kolejnych odcinków trasy N-S otwierającej nowe tereny pod inwestycję,

5

Budowa tzw. Obwodnicy Halemby oraz Kochłowic,

6

Kontynuacja modernizacji dróg gruntowych,

7

Zwiększenie pozyskanie środków z funduszy Europejskich z naciskiem na zadania obniżające koszty utrzymania miasta,

8

Pozyskiwanie środków przez Miasto i Spółki Miejskie zwiększające atrakcyjność inwestycyjną gminy,

9

Pomoc w pozyskiwaniu środków przez organizacje pozarządowe.

Śląska Rodzina chce nowoczesnego miasta

Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych ma przyczynić się nie tylko zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej, ale także do podniesienia komfortu życia w mieście. Proponuję:

1

Montaż dodatkowego oświetlenia – sygnalizacji ostrzegawczej przy przejściach dla pieszych,

2

Wdrażanie rozwiązań ‘’sztucznej inteligencji” w zasobach miejskich,

3

Weryfikacja tzw. ‘’zielonej fali’’ sygnalizacji świetlnej w celu poprawy płynności ruchu drogowego,

4

Poprawa oświetlenia ulic – włączenie wszystkich punktów świetlnych ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców.

Śląska Rodzina dba o jakość życia mieszkańców

Chciałbym zadbać nie tylko o atrakcyjne miejsca pracy, ale również o to, by życie w mieście. O to, by było wolne od dużej ilości stresu. By miasto było pełne zieleni i miejsc do rekreacji. By oferowało dobrą opiekę zdrowotną czy wysokiej jakości oświatę.

 

Jakość życia w mieście to nie tylko praca. także to, jak po tej pracy można się rozwijać, realizować swoje aspiracje.

 

W kluczowych obszarach dla jakości życia mieszkańców proponuję:

Bezpieczeństwo, porządek i komunikacja

1

Zwiększenie środków w budżecie miasta na poprawę bezpieczeństwa m.in. wzrost nakładów na Policję, Straż Miejską czy Straż Pożarną i OSP,

2

Budowa nowych parkingów w większości dzielnic, także w centrum Nowego Bytomia (w tym parkingów wielopoziomowych),

3

Obrona cywilna – Inwentaryzacja schronów i przygotowania do zdarzeń zagrożenia mieszkańców.

Edukacja i opieka nad dziećmi

1

Przede wszystkim wzmocnienie Wydziału Oświaty w zakresie wsparcia i pomocy merytorycznej dla dyrektorów rudzkich placówek.

2

Powrót nagród stypendialnych dla najzdolniejszych uczniów w mieście,

3

Premiowanie placówek za pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz zapewnienie w budżecie miasta środków na wkład własny dla placówek oświatowych na udział w konkursach,

 
 

4

Wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych rudzkich placówek oświatowych,

5

Wzrost wartości bonu dla rodziców w żłobkach niepublicznych do kwoty 400,00 złotych miesięcznie.

Kultura i ochrona zabytków

 

1

Zwiększenie środków w budżecie miasta dla Muzeum Miejskiego, Biblioteki Publicznej Młodzieżowego Domu Kultury oraz Śląskiego Teatru Impresaryjnego,

 

2

Powołanie Kapituły Nagród w dziedzinie kultury i sztuki – nagrody dla rudzkich artystów,

3

Przejęcie i renowacja Pałacyku w Halembie Starej Kuźni – tzw. Waldschloss (zameczek leśny),

4

Przejęcie przez Miasto obiektów byłych kopalń i adaptacja ich na cele społeczne np. była cechownia Kopalni Nowy Wirek.

Zdrowie i profilaktyka

 

1

Budowa tężni w Orzegowie na terenie Starej Koksowni,

2

Dofinansowanie inwestycji w szpitalu miejskim,

3

Analiza i opracowanie strategii funkcjonowania przychodni miejskich,

4

Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci, dorosłych i seniorów – zwiększenie środków na te zadania o 100% w stosunku do roku 2024!

5

Utworzenie unikatowego pszczelarskiego ośrodka szkolno-edukacyjno-rehabilitacyjnego w Rudzie Śląskiej, którego ideą będzie:

  • Program ochrony pszczołowatych,
  • Prowadzenie Apiterapii,
  • Zajęcia z Uloterapii,
  • Tworzenie ogrodów permakulturowych,
  • Zaprojektowanie i stworzenie dzikiego ogrodu.

Opieka nad osobami niepełnosprawnymi

1

Powołanie doradcy prezydenta do spraw osób niepełnosprawnych,

2

Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.

Polityka Senioralna

 

1

Zapewnienie środków w budżecie miasta (m.in. z opłat koncesyjnych) przeznaczonych na realizację zadań dla seniorów m.in. z aktywności ruchowej np. dofinansowania do wejść do Aquadromu czy basenów miejskich),

 
 
 

2

Powstanie dzielnicowych klubów seniora (we współpracy z NGO),

3

Zapewnienie środków na badania profilaktyczne dla seniorów.

Wsparcie dla działkowiczów:

 

1

Wsparcie finansowe Rudzkich Rodzinnych Ogrodów Działkowych z budżetu miasta na realizację projektów ekologiczno-przyrodniczych, modernizacyjnych,

2

Wprowadzenie zmian w gminnym systemie odbioru odpadów komunalnych takich, aby poza sezonem działkowym, na użytkowników działek, gdy „nie produkują” śmieci nie nakładać obowiązku opłaty za „puste przewozy”,

3

Tworzenie nowych i powiększanie oraz modernizacja obecnie istniejących ROD w Rudzie Śląskiej, które zagwarantują działkowcom i ich rodzinom aktywny wypoczynek i możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby,

4

Zabezpieczenie, aby wszystkie Rodzinne Ogrody Działkowe z Rudy Śląskiej w trakcie obowiązkowej realizacji przez miasto nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które gmina musi do końca 2025 roku uchwalić zostały ujęte w odpowiednich strefach planistycznych zabezpieczających ich funkcjonowanie. W przeciwnym razie może się zdarzyć, że istnienie ogrodów działkowych będzie sprzeczne z planem miejscowym, co może doprowadzić do ich likwidacji.

Śląska Rodzina zadba o sport i rekreację

 

Sport i rekreacja to obszar, z uwagi na moje doświadczenie zawodowe, szczególnie mi bliski. Inwestycje w sport mają znaczący wpływ na poprawę zdrowia publicznego, zwłaszcza u młodych ludzi. Mogą także promować pozytywne zachowania i wartości, takie jak dyscyplina, ducha zespołu i honoru.

 

Dlatego będą zabiegał o stworzenie Strategii Rozwoju Sportu i Kultury Fizycznej w mieście – m.in. zwiększenie środków na zadania z zakresu sportowego szkolenia dzieci, grup seniorskich i imprez sportowych o 100% w stosunku do roku 2024!

 

Chcę także przyjęcie programu inwestycji sportowo rekreacyjnych dla miasta.  Wśród ważnych zadań inwestycyjnych w dziedzinie sportu należy wymienić:

1

Budowa Miejskiej Wielofunkcyjnej Hali Sportowej,

2

Remont nawierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą na obiekcie MOSiR w Nowym Bytomiu,

3

Dokończenie remontu hali MOSiR w Halembie,

4

Remont istniejących obiektów miejskich, które od lat są zaniedbane i niedokończone,

5

Remont hali sportowej przy ulicy Tunkla w Kochłowicach lub budowa nowego obiektu w tym miejscu,

6

Remont Hali w Nowym Bytomiu,

7

Budowa drugiego boiska w mieście ze sztuczna nawierzchnią,

8

Stworzenie warunków na treningi dla akrobatów,

9

Zwiększenie pomocy w utrzymaniu bazy klubów sportowych,

10

Budowa ośrodka sportowo rekreacyjnego dla mieszkańców Halemby – Kłodnicy,

11

Stworzenie ośrodka rekreacji w Halembie przy stawie Kiszka i po byłej „Borówce”,

12

Przejęcie terenów i budowa ośrodka rekreacyjnego w Lasach Panewnickich.

Śląska Rodzina wspiera społeczeństwo obywatelskie

 
Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez angażowanie administracji i obywateli w procesy współdecydowania oraz realizacja projektów mobilizujących społeczności lokalne – to bardzo istotny obszar mojego programu wyborczego. Proponuję m.in.:

1

Zwiększenie środków w Budżecie Obywatelskim (rozbicie na zdania dotyczące terenów placówek oświatowych i pozostałych),

 
 

2

Utworzenie Instytutu Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych,

3

Powołanie zespołu doradczego do NGO pomagającego w aplikowaniu o środki zewnętrzne,

4

Likwidacja podatku od psa,

5

Wprowadzenie wybiegów dla psów w rożnych dzielnicach naszego miasta.

6

Wprowadzenie stałych dyżurów w poszczególnych dzielnicach miasta, chcę prowadzić dialog z mieszkańcami, rudzianie muszą być przekonani że mają wpływ na to co dzieje się w naszym mieście.

Spis treści